آدم بایدچه جوری باشه؟تا مردم چیزی نگن!!!

اگه سربه زیرومتفکروتوی خودش باشه،میگن:افسردگی داره،روانیه،سیماش قاطیه!

اگه بگووبخندوشادوشنگول باشه،میگن:جلفه،دلقکه،هجوه!

اگه چاق باشه واضافه وزن داشته باشه،میگن:شکموئه،پرخوره،مال مفت تورکرده!

اگه لاغروجمع وجورومیزون باشه،میگن:کنسه،نخوره،حمال وارثه!

اگه ازحقش دفاع کنه و زیربارزورنره،میگن:جنجالیه،باهمه دعواداره،خروس جنگیه!

اگه ازحقش بگذره وگذشت کنه،میگن:بی عرضه،حیف نون ودست وپاچلفتیه!

اگه اهل تحقیقات وکتاب باشه،میگن:اینو،واسه ماشده آقای مطالعه!

اگه باعیالات متحده اش مشکلی نداشته باشه،میگن:زن ذلیله،زن نگرفته،شوهرکرده!

اگه مردسالاروحرف ،حرف خودش باشه،میگن:انگارکلفت آورده!

اگه دست به جیبش خوب باشه وبه مردم کمک کنه،میگن:پول پارومی کنه،اهل بندوبسته!

اگه اهل بریزوبپاش وولخرجی نباشه،میگن:پول هاشوانبارمی کنه،جون به عزرائیل نمی ده!

اگه زبون بازومتملق وچاخان باشه،میگن:معاشرتیه،دوست داشتنیه!

وبالاخره اگه راست ودرست وبی کلک باشه،میگن:هیچی نمی شه،به درد لای جرزهم نمی خوره!

موضوعات: طنز  لینک ثابت